11 බාගන්න

ඔබේ මිතුරන්ට යවන්න
එකතු කරන්න
  • 2020 මැයි 10

  • Provided to YouTube by Believe SAS 11 · Majk Spirit · Mjay Beatz · Majk Spirit 11 ℗ Spirit Entertainment s.r.o Released on: 2020-05-11 Auto-generated by YouTube.

අදහස්