ජොනීයා සමිතා සමග අත් අඩංගුවට බාගන්න

ඔබේ මිතුරන්ට යවන්න
එකතු කරන්න
  • 2020 සැප් 11

  • https://lrnews.ch/ https://www.facebook.com/lrnews.ch/ Im D.M. Thushara Jayarathna and studied at Ananda Sastralaya, Kotte. Im working as an Investigative Web Journalist For my higher studies, I joined with Sabaragamuwa University, Management Faculty as a management student and after that I joined to Sri Lanka Law College as a Law student. I have won the Gold medal addressing Juri competition and as well as I was the Captain of Law College Debating Team. I'm the one who made complain against Mr. Namal Rajapaksha, son of former president Mr. Mahinda Rajapaksha regarding cheating the Law College Examination. After that incident, I faced political problems and life threats. Due to this reason, In the year of 2012 I left my country and currently I'm living in Switzealand. I dedicated my life to establish Democracy and Rule of Law of my country.

අදහස්