ගව ඝාතකාගාරයක හිමිකරුවෙකු අගමැතිතුමන්ගේ තීරණය ගැන කිව්ව කතාව..! | Muslim People's බාගන්න

ඔබේ මිතුරන්ට යවන්න
එකතු කරන්න
  • 2020 සැප් 9

  • Thanks For Watching 😍😍😍 Mahinda Rajapaksha Biff Shop owner Muslim People's Gotabaya rajapaksha #MahindaRajapaksha #BiffShopowner

අදහස්